-
Số lượng quy định kinh doanh đã được thống kê
-
Chi phí tuân thủ quy định kinh doanh (triệu đồng)
-
Số lượng quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa
-
Chi phí tuân thủ quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa (tỷ đồng)
-
Số lượng văn bản
Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa kinh doanh theo bộ ngành